Skip to content

Gemengewal 2023

WEIMERSKIRCH Paul

66 Joër, Buergermeeschter

WEIMERSKIRCH Paul WEIMERSKIRCH Paul

AZEMI Fatmir

45 Joër, Agent de Production

AZEMI Fatmir AZEMI Fatmir

DOSTERT épouse SCHNEIDERS Anne

37 Joër, Staatsbeamten am Aussenministère

DOSTERT épouse SCHNEIDERS Anne DOSTERT épouse SCHNEIDERS Anne

GONCALVES Myriam

45 Joër, Steemetzer Meeschtesch

GONCALVES Myriam GONCALVES Myriam

JORDANOV Gabriel

20 Joër, Chemie-Student zu Frankfurt

JORDANOV Gabriel JORDANOV Gabriel

KUHN-METZ Nadine

52 Joër, Ustraicher Meeschtesch

KUHN-METZ Nadine KUHN-METZ Nadine

LECUIT Carlo

72 Joër, Commerçant Indépendant e.r.

LECUIT Carlo LECUIT Carlo

MARCHI Yves

46 Joër, Jurist, Formtioun als Médiateur, Staatsbeamten

MARCHI Yves MARCHI Yves

MORBE Jessy

62 Joër, Ingénieur technicien en génie civil e.r.

MORBE Jessy MORBE Jessy

NOGUEIRA Marta

35 Joër, Back-Office Manager bei der Post Télécom

NOGUEIRA Marta NOGUEIRA Marta

ŠABOTIĆ-KALAČ Edita

51 Joër, Diplôme Enseignant supérieur an der serbokroatescher Sprooch an jugoslawescher Literatur Femme de charge an der Schëfflenger Sauna

ŠABOTIĆ-KALAČ Edita ŠABOTIĆ-KALAČ Edita

SCHENTEN Carlo

57 Joër, Pensionnéierten Chauffeur vum Ruffbus vun der Schëfflenger Gemeng

SCHENTEN Carlo SCHENTEN Carlo

SCHLIM épouse NICKELS Martine

43 Joër, Bachelor an der Biologie médicale, schafft als graduéiert Laborantin am CHEM

SCHLIM épouse NICKELS Martine SCHLIM épouse NICKELS Martine

SOLAGNA-VAN GOIDSENOVEN Isabelle

57 Joër, Comptabel Indépendant

SOLAGNA-VAN GOIDSENOVEN Isabelle SOLAGNA-VAN GOIDSENOVEN Isabelle

SPAUTZ Marc

60 Joër, Vize-President vun der Chambre des Députés

SPAUTZ Marc SPAUTZ Marc